Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Služba včasnej intervencie

Volajte:
+421 915 914 096

Služba včasnej intervencie

Rodiny, ktorým sa narodí dieťatko s postihnutím alebo so zdravotným znevýhodnením alebo ich dieťatku sa po čase  prejaví nejaké postihnutie alebo znevýhodnenie, alebo vývoj dieťatka je oneskorený a ohrozený, hľadajú odpovede na svoje otázky, hľadajú pochopenie a podporu, hľadajú pomoc pri riešení každodenných bežných aj nie bežných situácii. To všetko teraz môžu nájsť už aj v Centre sociálnych služieb ANIMA na Podbrezinách v Liptovskom Mikuláši, ktoré od apríla 2018 rozšírilo ponuku svojich služieb o službu včasnej intervencie.

Ide o komplex služieb, ktorý zahŕňa rôzne možnosti pomoci a podpory prostredníctvom tímu odborníkov orientované na rodinu a dieťa vo veku od 0 do 7 rokov, ktorého vývoj je z rôznych dôvodov ohrozený a oneskorený  s cieľom predchádzať postihnutiu, eliminovať alebo zmierniť jeho následky a poskytnúť rodine a dieťaťu možnosť sociálnej integrácie.

Tím poradcov v našom zariadení tvorí: sociálny pracovník, fyzioterapeut, psychológ, špeciálny pedagóg.

 

Ako Službu včasnej intervencie vymedzuje zákon:

Podľa § 33 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme službu včasnej intervencie dieťaťu do 7 rokov ak je jeho vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodine tohto dieťaťa.

V rámci služby včasnej intervencie sa:

 • a) poskytuje
 • 1. špecializované sociálne poradenstvo,
 • 2. sociálna rehabilitácia,
 • b) vykonáva
 • 1. stimulácia komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím,
 • 2. preventívna aktivita.

V rámci služby včasnej intervencie sa vykonáva komunitná rehabilitácia.

 

Pre koho je Služba včasnej intervencie určená:

SVI je určená pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením od 0 do 7 rokov v prípade:

• Keď pozorujete, že vaše dieťa sa vyvíja inak ako jeho rovesníci.

• Keď je vývin vášho dieťaťa rizikový z dôvodu predčasného narodenia či komplikovaného pôrodu alebo popôrodných komplikácií.

• Keď je u vášho dieťaťa stanovená diagnóza zmyslového alebo telesného postihnutia.

• Ak je u vášho dieťaťa stanovená závažnejšia zdravotná diagnóza, vývinová, metabolická alebo genetická vada.

Zdravotné postihnutie fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.

 

Službu včasnej intervencie poskytujeme podľa výberu a možností konkrétnej rodiny:

Terénnou formou: služba je poskytovaná prostredníctvom poradcov včasnej intervencie v prirodzenom domácom prostredí dieťaťa. Poskytovanie terénnej formy služby včasnej intervencie má prednosť pred ambulantnou. Práca v rodinnom prostredí je vo včasnej intervencii veľmi dôležitý prvok – dieťatko môže ľahšie nadviazať spoluprácu, lebo je v známom prostredí, rešpektujú sa jeho denné rituály, nie je stresované ďalším presunom za odborníkom.

Ak terénna forma sociálnej služby nie je vhodná, účelná alebo dostatočne nerieši nepriaznivú sociálnu situáciu, poskytuje sa ambulantná forma sociálnej služby.

Ambulantnou formou: prebieha v zariadení CSS ANIMA vo vyhradených priestoroch, kde sú vytvorené vhodné podmienky, kam rodičia či poverená osoba s dieťaťom dochádzajú.

Cieľom tejto služby je pomoc rodine vyrovnať sa s faktom, že sa im narodilo dieťa so zdravotným postihnutím a naučiť sa túto náročnú životnú situáciu zvládať čo najlepšie.

Poskytujeme:

 • podporu, usmernenie, povzbudenie,
 • sociálne poradenstvo,
 • psychologické poradenstvo,
 • základné informácie o možnostiach rozvoja dieťaťa, stimulácia komplexného vývinu dieťaťa, požičiavanie hračiek a pomôcok,
 • služby fyzioterapeuta, stimulácia zameraná na zlepšenie motorických schopností dieťaťa,
 • smerujeme rodinu na vhodných špecialistov z ich regiónu,
 • odovzdáme kontakty na občianske združenia, poradne a svojpomocné skupiny z regiónu,
 • spájame rodičov detí s rovnakou diagnózou s cieľom viesť podporné skupiny, organizovať spoločné aktivity, prednášky, neformálne stretnutia,
 • vysvetľujeme možnosti v oblasti výchovy a vzdelávania dieťaťa, pomoc pri výbere predškolského/školského zariadenia, pomoc pri integrácii do vzdelávacieho procesu,
 • pomáhame rodičom zorientovať sa v zákonných normách zo sociálnej sféry,
 • poskytujeme poradenstvo v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, posudkovej činnosti,
 • sprevádzanie a podpora rodiny pri vybavovaní záležitostí na úradoch, s lekármi a ďalšími inštitúciami.

Využívanie služieb včasnej intervencie je dobrovoľné, rodina sa stáva klientom na základe vlastného rozhodnutia.

Služba je poskytovaná bezplatne.

Poskytujeme konzultácie aj telefonickou alebo e-mailovou formou v rámci celého Žilinského kraja.

Pracujeme s rodinou na princípe partnerstva.

 

Ako postupovať v prípade záujmu o poskytovanie služby včasnej intervencie:

V prípade, že rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie, môže nás kontaktovať:

 • telefonicky na telefónnom čísle: 0915 914 096
 • elektronickou poštou na e-mail: vcasnaintervencialm@vuczilina.sk
 • osobným stretnutím v budove CSS ANIMA na sídlisku Podbreziny v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.