Poradenské centrum LM Služba včasnej intervencie
pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením
od 0 do 7 rokov.

Služba včasnej intervencie je sociálna služba určená pre rodiny s deťmi so zaostávajúcim, oneskoreným alebo rizikovým psycho-motorickým vývinom alebo zdravotným postihnutím vo veku od 0 do 7 rokov.

Podľa individuálnych potrieb každej rodiny podporujeme dieťa pri jeho špecifických potrebách, podporujeme zázemie dieťaťa, rodičov a blízke okolie rodiny a spoločne hľadáme možnosti pre zmysluplný život. Odbornou podporou rodiny v spolupráci s odborníkmi a začleňovaním rodiny do komunity, dosiahneme zmiernenie dôsledkov zdravotného znevýhodnenia na život dieťaťa a zvyšujeme kvalitu života rodiny ako celku.

Službu včasnej intervencie vykonáva
tím poradcov:

 

 

poskytujeme bezplatne

podporu, usmernenie, povzbudenie

sociálne poradenstvo

psychologické poradenstvo

základné informácie o možnostiach rozvoja dieťaťa, stimulácia komplexného vývinu dieťaťa, požičiavanie hračiek a pomôcok

služby fyzioterapeuta, stimulácia zameraná na zlepšenie motorických schopností dieťaťa

smerujeme rodinu na vhodných špecialistov z ich regiónu

odovzdáme kontakty na občianske združenia, poradne a svojpomocné skupiny z regiónu

spájame rodičov detí s rovnakou diagnózou s cieľom viesť podporné skupiny, organizovať spoločné aktivity, prednášky, neformálne stretnutia

vysvetľujeme možnosti v oblasti výchovy a vzdelávania dieťaťa, pomoc pri výbere predškolského/školského zariadenia, pomoc pri integrácii do vzdelávacieho procesu

pomáhame rodičom zorientovať sa v zákonných normách zo sociálnej sféry

poskytujeme poradenstvo v oblasti kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia, posudkovej činnosti

sprevádzanie a podpora rodiny pri vybavovaní záležitostí na úradoch, s lekármi a ďalšími inštitúciami